Každé zdravotní postižení je trvalou vlastností jedince, jež bývá sociálně nápadná a znevýhodňující. Zařazení jedince s postižením do společnosti zdravých lidí tak bývá obtížnější. Každý jedinec má právo sociálního začlenění. To znamená, že má příležitost a možnost plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

 

Posláním Moravskoslezské unie neslyšících je poskytování registrovaných sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením (neslyšící, nedoslýchaví a později ohluchlí jedinci) od 7 let věku výše. V rámci sociálně aktivizačních služeb, tlumočnických služeb a odborně sociálních služeb  se zaměřuje na to, aby byly posíleny schopnosti a dovednosti klientů, rozvíjela se jejich samostatnost a soběstačnost, tímto se pak zvyšuje jejich schopnost začlenění se do společnosti a zároveň se snižuje míra jejich sociálního vyloučení. Služba vychází ze skutečnosti, že pro osoby se sluchovým postižením je prioritní potřebou pocit bezpečného sociálního zázemí, kolektivní sounáležitosti a důvěry v osoby poskytující pomoc. Důraz je kladen na pomoc osobám se sluchovým postižením při odstraňování komunikačních a informačních bariér a nepochopení vyplývajícího ze sluchového postižení a jejich způsobu života.

Cílem sociálních služeb je především:

  • přispět ke kompenzaci dovedností a schopností vyplývajících ze zdravotního postižení
  • vytvářet příležitosti, které umožní lidem se sluchovým přístup ke všem službám poskytovaným široké veřejnosti
  • poskytnout osobám se sluchovým postižením podporu v komunikaci, která zamezí jejich sociálnímu vyloučení, podpoří jejich integraci do intaktní společnosti a zároveň jim umožní společenské a kulturní kontakty s osobami se stejným druhem postižení
  • poskytnout cílové skupině klientů neformální přirozené prostředí pro plnohodnotnou komunikaci, ve které se budou cítit dobře
  • rozvoj vyhovujících komunikačních prostředků – český znakový jazyk, znakovaná čeština atd.
Bombax Theme designed by itx