• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
    • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí

Tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením jsou poskytovány jak pro jednotlivce, tak i pro skupiny osob:

  • Ambulantně

Tlumočnické služby poskytovány ambulantně probíhají v prostorách organizace. Služby, které organizace nabízí:
– pomoc/podpora s vyřizováním písemných osobních záležitostí (vyplňování formulářů, sepsání úředních dopisů, sepsání emailů apod.)
– pomoc s vyřizování telefonických osobních záležitostí, přetlumočení a vysvětlení tištěných textů
– další dle potřeb klientů

  • Terénně

Tlumočnické služby poskytovány v terénu
– dle předchozí domluvy smluvené místo, například úřady, zdravotnická zařízení, banky a jiné instituce, dle individuální potřeby klienta se sluchovým postižením s cílem vyřídit běžné pracovní a osobní záležitosti.

Pro skupiny jsou tlumočnické služby poskytovány i při jiných sociálních službách, jež organizace MSUN nabízí -sociálně aktivizační služby (besedy, přednášky, exkurze a poznávací zájezdy, pobyty atd.), odborné sociální poradenství (jednotlivci i skupiny).